Reklamlar
Gönderen Konu: İBB imar yönetmeliği taslağı- YAPI DÜZENiNE İLİŞKİN TANIMLAR  (Okunma sayısı 5334 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı boommerr

  • Çalışkan Üye
  • ***
  • İleti: 549
  • TEŞEKKÜR 39
    • Profili Görüntüle
l-Taban Alanı (TA):

“Yapının parsele oturacak bölümünün, iç bahçe, yangın merdiveni, ışıklık, asansör boşluğu, trafo, TAKS’ın % 20’ni geçmeyen havuz iç boşluğu ile tamamı tabii zemin altında kalan binaya ait otopark çıktıktan sonraki yatay izdüşümünde kaplayacağı alandır.”

2-Taban Alanı Katsayısı (TAKS) :

Yapı taban alanının imar parseli alanına oranıdır. İmar mevzuatına göre imar planlarında aksine bir hüküm olmadığı takdirde ayrık nizama tabi arsalarda binaların taban alanı, irtifa sınırlaması getirilmiş ve imar planında bahçe mesafeleri belirlenmemiş ise %35’i; irtifa serbest ise %25 i geçemez. Bu miktarların tesbitinde mevcut binaların ve müştemilatların taban alanları da hesaba katılır.

3-Yapı İnşaat Alanı (KATLAR ALANI):

Bodrum katlarda, iskan edilen katlar ve çatı arası dahil iskanı mümkün olan bütün katların ışıklıklar ve hava bacası çıktıktan sonraki alanlarının toplamıdır. Kapalı ve açık çıkmalar yapı inşaat alanına dahildir.

Katlar Alanı Hesabına Dahil Edilmeyen Alanlar :

Teknik ölçülerin gerektirdiği yüksekliği geçmeyen ve sadece tesisatın geçirildiği tesisat galerisi ve katları, yangın merdiveni, asansör boşluğu, otopark, kalorifer dairesi, 20 m2 yi geçmeyen kaloriferci dairesi, 60m2’yi geçmeyen kapıcı dairesi, bodrum katlarda yapılan 12 şer m2 yi aşmayan çamaşırlık, toplantı mahalli ile bina için gerekli min.sığınak alanının 1/3 katını geçmeyen sığınak alanı bina için gerekli min.su deposu, konut binalarının bodrum katlarında bu yönetmelik hükümlerine göre yapılabilen ve toplam alanı ait olduğu bağımsız bölümün 0.10’ unu geçmeyen kömürlük veya depo mahalleri bu alana dahil değildir.

4-İnşaat Alanı Katsayısı (KAKS) :

Yapı İnşaat alanının (katlar alanının)imar parseli alanına oranıdır.

5-Brüt İnşaat Alanı :

Binanın inşa edilen bütün alanlar toplamıdır. Bu alana tabii zemine oturan açık teraslar, avlular, ışıklıklar her nevi hava bacaları saçaklar dahil edilmez.

 

6-Net Alan (Kullanım Alanı) :

Bağımsız bölüm içerisindeki duvarlar arasında kalan temiz alandır. Çok katlı binalarda yapılan çekme katların etrafında kalan ve ticaret bölgelerinde zemin katların büyümesi ile meydana gelen teraslar, genel giriş, merdivenler sahanlıklar, asansörler, binalarda kapı ve pencere şeritleri, duman ve çöp bacası çıkıntıları, ışıklıklar ve hava bacaları, karkas binalardaki kolonların duvarlardan taşan dişleri, açık çıkmalar ve teraslar, 2 katlı tek ev olarak yapılan konutlarda iç merdivenlerin altlarında l.70m. yüksekliğinden az olan yerler bodrumlarda konut başına bir adet konutun bulunduğu bina dışında konut başına 4m2’den büyük olmamak üzere yapılan kömürlük veya depo, kalorifer dairesi, yakıt deposu, sığınak, kapıcı veya kaloriferci dairesi, müşterek hizmete ayrılan depo, çamaşırlık, bina içindeki otoparklar ile bina dışında konut başına 20m2’den büyük olmamak üzere yapılan otoparklar net alan dışındadır.

Net alan duvar yüzlerinde 2.5cm. sıva bulunduğu kabul edilerek proje üzerinde gösterilmiş bulunan kaba yapı boyutlarının herbirinden 5cm. düşülmek suretiyle hesap edilir.

7-Yapı Yaklaşma Sınırı:

Planda ve yönetmelikte belirtilmiþ olan yapının yola ve komşu parsellere en fazla yaklaşabileceği sınırdır.

8-Ön Bahçe:

Parsel ön cephe hattı ile yapı cephe hattı arasında kalan parsel bölümüdür. Birden fazla yola cephesi olan parsellerde yapı ile yol arasında kalan parsel bölümleride bu tanıma girer.

9-Yan Bahçe:

Planda ve yönetmelikte belirtilmiş olan yapının komşu parsellere en fazla yaklaşabileceği mesafedir. Köşebaşına rastlayan parsellerde yol tarafından yan bahçe mesafesi yerine o yol için tayin edilmiş ön bahçe mesafesi alınır.

10-Arka Bahçe:

Parsel arka cephe hattı ile yapı arka cephe hattı arasında kalan parsel bölümüdür.

ll-İç Bahçe:

Yapı kitlesi içerisinde tertiplenen estetik değerler için düzenlenen bahçedir. Bu alana açık ve kapalı çıkma yapılamaz.

12-Bina Derinliği:

Binanın ön cephe hattına arka cephe hattı köşe noktalarından indirilen dik hatların ortalamasıdır.

13-Bina Yüksekliği:

Binanın kot aldığı noktadan saçak seviyesine kadar olan mesafedir. İmar planı ve yönetmelikte öngörülen yüksekliktir.

14-Kat Yüksekliği:

Binanın herhangi bir katının döşeme üstünden bir üstteki katının döşeme üstüne kadar olan mesafedir.

15-Saçak Seviyesi:

Binanın son kat döşemesi üst kotudur.

16-Tabii Zemin (Siyah Kot) :

Arazinin hafredilmemiş, doldurulmamış doğal halidir.

17-Düzenlenmiş Zemin:

Bu yönetmelikte belirtilen esaslara göre hafredilerek veya doldurularak parselin aldığı son zemin durumudur.

18-Bodrum Kat:

Zemin katın altındaki kat veya katlardır.

19-Zemin Kat:

+0.00 kotunun üzerindeki ilk kattır.

20-Normal Kat:

Zemin katın üzerindeki katlardır.

21-Son Kat:

Binaların çatı veya çatı altında bulunan en üst normal katıdır.

22-Ayrık Nizam:

Hiç bir yanından komşu binalara bitişik olmayan yapı nizamıdır.

23-İkiz Nizam:

Aynı yola cepheli parsellerde tek bir yan parsele bitişik yapı nizamıdır.

24-Blok Nizam:

Imar Planı veya bu yönetmelikte cephe uzunluğu, derinliği ve yüksekliği belirlenmiş tek yapı kitlesinin bir veya birden fazla parsel üzerinde oturduğu bahçeli yapı nizamıdır.

25-Bitişik Nizam:

Bir veya birden fazla komşu parsellerdeki binalara bitişik olan yapı nizamıdır.

26-Blokbaşı Bina:

Bitişik veya blok nizam binalarda blok’un cephe uzunluğunun başlangıç ve bitim parsellerinde teşekkül eden üç cepheli binadır.

27-Aydınlık :

Bina Kütlesi içinde kalan ve binanın bir kısım piyeslerinin ışık ve hava almasını sağlayan boşluklardır.

28-Hava Bacası:

Bina kütlesi içinde kalan banyo, wc, yıkanma yeri gibi mahallerin havalandırılmasını sağlayan boşluklardır.

29-Resmi Bina:

Genel ve Özel bütçeli idarelerle, İl Özel İdaresi ve Belediye’ye veya bu kurumlarca sermayesinin yarısından fazlası karşılanan kurumlara ait olan ve bir kamu hizmeti için kullanılan binalardır.

30-Umumi Bina:

Resmi binalarla, köy, özel idare veya belediyelere ait olan kamu hizmeti için kullanılan binalarla, ibadet yerleri, eğitim, sağlık ve spor tesisleri, sinema, tiyatro vb.binalardır.

3l-Yüksek Bina :

Binanın herhangi bir cephesinden görünen bina yüksekliði 30.50 m.yi geçen veya görünen-görünmeyen bodrum katlar dahil olmak üzere toplam kat adedi l3’ü geçen yapılardır.

32-Mevcut Bina:

1957 yılından önce yapıldığı özel idare müdürlükleri ve benzeri ilgili kurumlar tarafından belgelenen binalar ile inşa edildiği tarihte yürürlükte olan hükümlere uygun olarak yapılmış veya halen o yerde uygulanması gereken plan ve yönetmelik hükümlerine göre aynen veya statik sakınca göstermeksizin ek ve değişiklik yapılmak suretiyle korunması mümkün bina ile korunması gerekli eski eser tescilli binadır.

33-Mevcut Teşekkül :

Bir yapı adasında yada yüz aldığı yol boyunca mevcut ve muhafazası gereken binaların belirlediği oluşumdur.

34-Avan Proje:

Uygulama projelerinin yapılmasına esas teşkil eden l/l00 ,l/200 ölçeklerde yürürlükte bulunan imar plan ve mevzuata göre düzenlenen projedir..

35-Basit Tamir:

Yapılarda derz, iç ve dış sıva, boya, badana, oluk, dere, doğrama döşeme ve tavan kaplamaları, elektrik ve sıhhi tesisat tamirleri ile çatı onarımı ve kiremit aktarılması işlemleridir.

36-Esaslı Tamir ve Tadilat :

Yapılardaki taşıyıcı unsurları etkileyen ve brüt inşaat alanını değiştiren işlemlerdir.
中国传媒大学
Zhongguo Chuanmei Daxue
Communication University of China
Çin Medya(iletişim) Üniversitesi